Wednesday, October 15, 2008

Kauban


Susama sa usa ka nagdilaab nga kalayo ang gibati sa kasingkasing ni Roman. Dili mawagtang sa iyang alimpatakan ang mga panghitabo niining naiging mga adlaw. Tulo ka adlaw gumikan karon, gipadad-an siya ug suwat-pagpanghulga inubanan sa tulo ka bala sa 45 nga pusil sulod sa usa ka sobre. Dili na ni bag-o kaniya, nakasayud na siya aning panghitabua - nadawat ni Marco panahon bag-o siya naabduct. Imbis nga mahadlok, mas nihupot si Roman sa iyang gipakigbisugan. Wala siya'y makita nga sayop sa dalang iyang gisubay.

Hapit upat ka bulan na ang milabay sukad nakita ang dunot nga lawas ni Marco sa lasang gikan sa pagkawala niini. Masubay nga gitorture usa - agi sa mga paso sa sigarilyo ug bun-og sa kalawasan sa biktima - bag-o gisilutan ug kamatayon ang batan-ong si Marco.

Si Marco, usa ka maayong anak-sa-buhat: nailhang madasigong aktibista ng LFS; kritiko sa inutil ug dautang gobyerno; ug hingpit nga maayong kauban kang Roman ug sa iyang mga higala. Ug tungod sa kahalang sa mga ginabuhiang istorya kada magbatbat sa rally, wa masalbar si Marco gikan sa pagkapasista sa rehimeng Arroyo. Isa ra si Marco sa hapit libong biktima sa extra-judicial killings sa Pinas - obra maestra sa estado diin bisan usa niini wala pa matagaig hustisya.


---------------o---------------


Unang nag-ila si Roman ug Marco sa signature campaign batok sa komersyalisasyon sa edukasyon, usa ka lakang sa LFS nga gilunsad gawas sa gate sa unibersidad. Naintriga ug naingganyo si Roman sa mga binuhat ni Marco, butang nga nagtukmod sa duha aron magsuod ug ayo.

Hisgutanang katilingban ug sulbad sa sakit niini, si Marco ang naglahad ug nagpalawig sa tanang kahibalo ni Roman -kaniya siya nagkat-on. Dato ang Pilipinas apan nagkalisud ang mayorya sa katawhang Pilipino; wala matarong ug apud-apud ang aduna sa nasud; ug ang sakit, gigamit kini sa adunahan arun pahimuslan iyang isig katawo. Ang kalisud sa kalibutan mas napasimple tungod kay matngon kining ginatuki ug ginatun-an sa LFS - kun diin so Marco usa ka aktibong membro ug nagalihok.

Sa natad sa simpleng panginabuhi, nakita ni Roman kang Marco ang usa ka ehemplo sa yanong masa. Wala nagdamgo si Marco para sa iyang kaugalingong kahalipay (ang madato sulod sa usa ka semipyudal-semikolonyal nga katilingban). Ang bugtong pangandoy niya, ang mahatag ang dugay nang gihikawan nga demokratikong katungod sa masa, katungod nga dili makapangyatak sa katungod sa uban. Ug kung muabot kini nga higayon, mamahimong patas ang tanang tawo.

Gihalad ni Marco ang iyang kaugalingon diha para alagaran ang masa sa bisan unsang pamaagi: paggahin ug oras ug panahon, sakripisyo ... kamatayon. "Pakigbisugan ang interes sa masa nga wala naghunahuna sa kaugalingon ug wala naghulat ug ikabaylo", mga istoryang mitatak gumikan kang Marco - ang impluwensiya nga gibilin kang Roman isip usa ka kauban ug katimbang.

Si Marco pud ang mitabang kang Roman aron mahikmata kini - kuhaon ang lapok sa nawong - og mulihok para bag-uhon ang dugay nang dunot nga sistema. Nauna man si Marcong naglihok, dungan man sab silang nilambo ni Roman sa pag-atubang sa matag kontradiksyon: ang pagpanglingla sa estado sa katawhan; pagpakaylap ug sayop na panghunahuna sa burgesya; pagpabiling buta-bungol sa katawhan; buktot nga ideya sa kaestudyantihan taliwala sa grabeng kalisud; ug ang panagbangi sa hut-ong.

Si Marco ... inspirasyon ni Roman sa pag-asdang sa interes sa halapad nga masa.

---------------o---------------


"Ang sakripisyo ni Marco, dili muungot ug dili masayang!", sulod-gawas nga hunahuna sa utok sa estudyanteng si Roman. Kapin tuig napud siyang nahimong maayong mass leader ug human rights worker. Nagplastar ug usa ka stool sa gawas sa ilang purtahan, tama ra nga makita niya ang kalangiton ug ang palibut sa gawas sa balay.

Lalom na ang takna sa kagabhion ug hayag pa kaayo ang bulan. Gumikan sa pagkahanap, nagsumikad ug nagpatin-aw sa ngitngit nga langit. Sa pagmuni-muni sa gawas sa balay niabot na usab sa kahimatngon ni Roman nga pakusgon pag-ayo ang wala nahumang pakigbisug ni Marco - ang batan-ong way laing gihandum kundili iasdang ang interes sa mga gipahimuslan ug kabus.

Apan wala niuyon ang kanindot sa gabii kang Roman. Nahanaw ang kahilom sa nisunod nga mga panghitabo. Tulo ka buto ang nialingawngaw gawas sa ilang balay.

Si Roman - sama ni Marco, nakigbisog usab para sa gipangdaugdaug - hilom nga nagsandig sa bangkong iyang gikahilunaan, wala nay malay ... nagtulo ang dugo.


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...